top of page

FNKV URGENTNÍ PŘÍJEM 

PRAHA, 2021

POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Architektonická studie AUTOR/ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT: Karlínblok HIP/TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: Karlínblok Záměr výstavby nového pavilonu urgentního příjmu vychází z provozně technické analýzy dnešního stavu areálu Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Provést realizaci zadaných požadovaných zdravotnických provozů a z toho vyplývajících stavebních objemů se v urbanistickém areálu FN Královské Vinohrady jeví jako optimální v místě dnešního pavilonu „H“, v severovýchodním cípu pozemku areálu. Po demolici některých, dnes již nevyhovujících budov, bude možné přistavět nové části ke stávajícímu pavilonu "H" a propojit je tak do jednoho funkčního monobloku. Nová výstavba svým charakterem, objemem a výškou nenaruší celkový architektonicko – urbanistický charakter dnešního areálu FNKV a stane se jeho přirozenou součástí. Výstavbu nového pavilonu urgentního příjmu navrhujeme rozdělit do tří na sebe navazujících etap: I. etapa – výstavba pavilonu „H SEVER“, II. etapa – výstavba pavilonu „H JIH“ a III. etapa – propojení všech částí pavilonu „H“.

bottom of page