top of page

HEMODIALYZAČNÍ STŘEDISKO TŘINEC

TŘINEC, 2022

POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Architektonická studie, dur, dsp, dps AUTOR/ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT: Karlínblok HIP/TECHNICKÉ ŘEŠENÍ: Karlínblok Třípodlažní novostavba Hemodialyzačního střediska Třinec je situována na jižním svahu pozemku v katastrálním území Dolní Líštná, Třinec. Delší strana obdélníku půdorysné stopy objektu je rovnoběžná s uliční čárou definovanou průběhem komunikace v ulici Habrová. V polootevřeném suterénu objektu (1.PP, spodní úroveň pozemku) jsou umístěny technické a technologické provozy objektu. Přízemí a patro (1.NP; 2.NP, horní úroveň pozemku) slouží vlastnímu zdravotnímu provozu dialyzačního centra, které je provozováno společností B. Braun Avitum. Přízemí objektu je pro pěší a pro motorová vozidla přístupné z úrovně chodníku a komunikace v ulici Habrová. Spodní a horní úroveň pozemku spojuje venkovní terénní schodiště. Objekt je dopravně obsluhován z jednosměrné ulice Habrová, navazující na obousměrnou ulici Sosnová a Kaštanová (úroveň přízemí, 1.NP). Parkování (kapacita 13 parkovacích míst) je uvažováno před budovou na přilehlém terénu. V přízemí objektu (1.NP) se nachází dialyzační sál (kapacita cca 18 lůžek), izolační sál (kapacita cca 4 lůžka), šatny pacientů, čekárny a ambulance. V západní části objektu je umožněno zásobování objektu: sklady, reverzní osmóza. Provozy v přízemí jsou přístupné samostatnými vstupy – vstupy pro pacienty do dialyzačního střediska, ambulancí a izolace a odděleně vstup pro zaměstnance, zásobování a infekční odpad. Patro objektu (2.NP) je vyhrazeno pro administrativu střediska a šatny a hygienické zázemí zaměstnanců. Patro je přístupné dvouramenným schodištěm z přízemí, z části vyhrazené personálu střediska. Půdorysný obrys patra (2.NP) ustupuje od východní fasády přízemí (1.NP) o cca 24m. část střechy nad přízemím je využita jako pobytová terasa pro personál střediska. Nosná konstrukce novostavby je navržena jako sestava stavebních modulárních buněk. Nosnou konstrukci buněk tvoří ocelový rám s usazovacími body po vnějším obvodu rámu střechy a podlahy. Modulární buňky budou osazovány na železobetonovou podnož suterénu (1.PP). Objekt dialyzačního střediska se vizuálně prezentuje jako architektonická kompozice dvou výrazně horizontálních objemů (přízemí a patro). Tyto dva architektonické objemy se od sebe navzájem půdorysně vzdalují, což dodává celé kompozici severní fasády - na rozdíl od fasády jižní - dynamický charakter. Fasády objektu dialyzačního střediska jsou členěny v pravidelném rytmu, který sleduje nosnou konstrukci objektu, předstupujícími pilastry a sloupy. Střechy nad přízemím a ustupujícím podlažím v místě vstupů výrazně přesahují půdorysnou stopu samotného objektu.

bottom of page